Koulutuspalvelut

Vireyttä, vakautta ja turvaa asiakaskohtaamisiin

Säätelemme toinen toistemme olotiloja, vaikutamme toinen toisiimme kehojemme kautta. Ollaksemme toisia rauhoittavia tai sopivasti vireyttäviä on meidän kyettävä tunnistamaan oma vireydentilamme ja osattava säädellä omaa autonomisesti toimivaa hermostoamme. Vasta sitten, säädeltynä ja optimaalisessa vireydentilassa- rauhallisena ja läsnä olevana on meidän mahdollista luoda vakautta ja turvaa, rahoittaa tai vireyttää toista.

Tämän koulutuksen tavoitteena on auttaa osallistujia havainnoimaan, sanoittamaan, säätelemään ja vakauttamaan omaa sekä toisen hermostollista tilaa, vahvistaa kykyä liikkua eri vireystilojen ja tunteiden välillä joustavasti, ääripäihin jumiutumatta sekä käyttämään kehollisia menetelmiä vireyden, tunteiden ja ajatusten säätelyyn oman sekä asiakkaittensa hyvin voimisen tueksi. Koulutus sisältää sekä teoriaopetusta että kokemuksellista työskentelyä psykofyysisin menetelmin.

Keho, mieli ja tunteet

Ihmisen synnynnäinen ja ensisijainen tapa viestiä tahtoaan, kiinnittää toisen huomion itseen ja toisiin reagoiminen on kehollinen. Se, miten huolta pitävät aikuiset ovat osanneet vastata ja suhtautua näihin viesteihin, kehollisiin tahdonilmauksiin on tallentuneena meihin paitsi sanallisina muistoina, mielikuvina, tarinoina – myös sanattomasti kehoomme. Näitä esikielellisiä kokemuksia kannamme kehossamme esimerkiksi erilaisina lihasjännityksinä, liikkumistapoina, eleinä sekä uskomuksina ja suhteissa olemisen tapoina.

Keho, mieli ja tunteet – koulutuksen tavoitteena on oppia ymmärtämään kehon, mielen ja tunteiden saumatonta yhteistyötä. Tavoitteena on saavuttaa parempaa itseymmärrystä sekä hyvää ja huolehtivaa suhdetta omaan itseen. Koulutus sisältää sekä teoriaopetusta että kokemuksellista työskentelyä psykofyysisin menetelmin.

Keholliset menetelmät työssäjaksamisen tukena

Jäljittelemme automaattisesti omassa hermostossamme toisen ihmisen fysiologista tilaa – tunteet ja vireyden tilat tarttuvat kehosta kehoon. Koulutuksen tavoitteena on oppia tunnistamaan näitä mekanismeja sekä harjaantua tunnistamaan ja säätelemään kehollisesti omia tunnereaktioita sekä autonomisen hermoston vireystiloja.

Keholliset menetelmät työssäjaksamisen tukena koulutuksessa harjaannutaan stressin tunnistamiseen ja kuormituksesta palautumiseen kehotietoisuuden kautta sekä perehdytään kehollisten menetelmien käyttöön itsesäätelyn tukena. Koulutus sisältää sekä teoriaopetusta että kokemuksellista työskentelyä psykofyysisin menetelmin.

Sopivan vahvat ja joustavat - terveet rajat

Rajojen asettamisen taito on keskeinen oman hyvinvoinnin, jaksamisen sekä tyydyttävien ihmissuhteiden muodostamisen ja niiden ylläpitämisen kannalta. Rajanvetotarpeen tunnistaminen ja rajojen ilmaiseminen toiselle ovat etupäässä ”ei-kielellisiä” taitoja- keho antaa signaalit rajanvetotarpeista ja rajojen asettaminen on aivan konkreettisestikin kehollista toimintaa ja fyysistä ilmaisua.

Sopivan vahvat ja joustavat – terveet rajat -koulutus sisältää sekä rajoihin liittyvää teoriaopetusta että kokemuksellista työskentelyä psykofyysisin menetelmin.

w

Sosiaaliset ja psykososiaaliset ongelmat opetustyössä 1

Kaikille kasvatus- ja opetusalan työntekijöille sopiva kaksipäiväinen koulutus. Yhteistyössä psykoterapeutti, työnohjaaja Henriikka Lappalaisen kanssa.

Koulutuksen työmuoto on osallistujien kokemuksista ja tarpeista nousevien tapausesimerkkien läpikäyminen. Kokemusten pohjalta käydään läpi ongelmien tunnistamisen pulmia ja luodaan toimintamalleja sovellettaviksi erilaisiin tilanteisiin. Myös stressinhallintaa ja toimintaa kriisitilanteissa käsitellään tarpeiden ja kokemusten pohjalta. Työtapa on ratkaisu‐ ja voimavarakeskeinen, joka tarkoittaa maanläheistä ja myönteistä tapaa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita. Työskentelytapa korostaa luovia ratkaisuja, toiveikkuutta, voimavaroja, edistystä ja yhteistyötä.

Sosiaaliset ja psykososiaaliset ongelmat opetustyössä 2

Kaikille kasvatus- ja opetusalan työntekijöille sopiva yksipäiväinen koulutus. Yhteistyössä psykoterapeutti, työnohjaaja Henriikka Lappalaisen kanssa.

Sosiaaliset ja psykososiaaliset ongelmat opetustyössä – syventävä koulutus: koulutuksessa keskitytään työssäjaksamiskysymyksiin sekä haastaviin vuorovaikutustilanteisiin työyhteisössä perheiden sekä lasten/nuorten kanssa. Koulutuksen työmuoto on osallistujien kokemuksista ja tarpeista nousevien tapausesimerkkien läpikäyminen. Kokemusten pohjalta käydään läpi ongelmien tunnistamisen pulmia ja luodaan toimintamalleja sovellettaviksi erilaisiin tilanteisiin. Myös stressinhallintaa ja toimintaa kriisitilanteissa käsitellään tarpeiden ja kokemusten pohjalta. Työtapa on ratkaisu‐ ja voimavarakeskeinen, joka tarkoittaa maanläheistä ja myönteistä tapaa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita. Työskentelytapa korostaa luovia ratkaisuja, toiveikkuutta, voimavaroja, edistystä ja yhteistyötä.