TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR 2016/679)

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

20.5.2018


REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Hoiva- ja Talkkaripalvelut Rajaveräjä 2713399-7

Toni Rajaveräjä

Hyyryläntie 417,

35750 Väärinmaja

rajaveraja@rajaveraja.fi


REKISTERIN NIMI

Hoiva- ja Talkkaripalvelut Rajaveräjä (tmi) asiakasrekisteri


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Hoiva- ja Talkkaripalvelut Rajaveräjä
tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR
2016/679) sekä nykyisen Henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Yrityksen Hoiva- ja Talkkaripalvelut
Rajaveräjän asiakasrekisteriin tallennettavat tiedot säilytetään lukitussa tilassa
paloturvallisessa lukollisessa arkistokapissa.
Sähköisiä asiakastiedostoja yrityksellä ei ole, sähköistä
laskutusohjelmaa lukuun ottamatta. Lisätietoa Isolta Arkhimedes
laskutusohjelman tietosuojakäytännöistä: https://www.isolta.fi/tietosuojakaytanto


TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella rekisterissä olevalla
henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Mikäli asiakas
haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, pyyntö tulee lähettää
kirjallisesti rekisterinpitäjälle (Toni Rajaveräjä). Rekisterinpitäjä voi
pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.


OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla
henkilöllä on oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai
puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli rekisteröity haluaa vaatia
tietoihinsa oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle (Toni
Rajaveräjä). Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa
säädetyssä ajassa.